هدیه زندگی

دختر عزیزتر از جانم هیچ وقت نمی توانم روزی را که خدا مژده بوجود آمدن تو را به ما داد فراموش کنم من و بابا وحید وقتی جواب آزمایش را گرفتیم و متوجه مثبت بودنش شدیم با تمام وجود خوشحال شدیم بطوریکه مسئول آزمایشگاه با دیدن خوشحالی زیاد ما با تعجب به ما نگاه کرد و شاید پیش خودش  فکر کرد که ما سالهاست منتظر بچه ایم ...

                                                   

/ 1 نظر / 16 بازدید